doporučujeme
foto

výstavbou inženýrských sítí


foto

strojní výkopové práce včetně pokládky kanalizace,
vodovodů, plynu, teleko-munikačních
a elektrických rozvodů


foto

Oprava asfaltových ploch (komunikací)

Protlaky pod komunikacemi

 

foto

Zemní práce: Hloubení výkopů (základů)
do hloubky 6.5m
Šalování, montáž armatur, betonování
Práce s rozpěrným pažením
Hloubení jímek, úprava terénu, nakládka
a přeprava zeminy

oprávnění

výpis z OR firmy ( ZDE )
TELSIG-servis, spol. s r.o.

ISO9001
ISO 9001:2000

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze. oddíl C, vložka 33304

Datum zápisu: 1.prosince 1994
Obchodní firma: TELSIG-servis, spol. s.r.o.
Sídlo: Velký Osek, Motel u Jezera, okres Kolín, PSČ 281 51
Identifikační číslo: 498 25 771
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
 • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • přípravné práce pro stavby, montáže, údržba a servis telekomunikačních zařízení - specializovaný maloobchod
 • silniční motorová doprava nákladní
 • opravy silničních vozidel
 • zámečnictví
 • truhlářství
 • hostinská činnost
 • ubytovací služby
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:

Jednatel: František Neudörfl Libice n.C., Kanín 62
Jednatel: František Neudörfl ml.: V Domkách 65, Veltruby, PSČ 280 02


Způsob jednání za společnost:
Za společnost jednají a podepisují jednatelé společnosti a to každý samostatně.

Společníci: František Neudörfl ml.: V Domkách 65, Veltruby, PSČ 280 02
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100 %
František Neudörfl Libice n.C., Kanín 62, PSC 289 07
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Základní kapitál: 100 000,- Kč

výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
( ZDE )

Výpis ze seznamu kvalifik. dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle § 76 a sled. zákona Č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 28.07.2005

Identifikační údaje o dodavateli
Obchodní název: TELSIG-servis, spol. s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Motel u Jezera 1 281 51 Velký Osek ČR
IČO: 49825771
DIČ: CZ49825771

Statutární orgán
Jednatel: František Neudörfl Libice n.C., Kanín 62
Jednatel: František Neudörfl ml.: V Domkách 65, Veltruby, PSČ 280 02

Obor podnikání dodavatele
Dodavatel prokázal oprávnění k podnikání v souladu s ustanovením § 30 odst. 2 písmo c) zákona následujícími doklady:

 • Výpis z obchodního rejstříku - 02.12.2008
 • ZL ev. Č. 320400-24554-00 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - 24.04.2008
 • ZL ev. Č. 320400-19157-01 Truhlářství - 24.04.2008
 • Koncesní listina: ev. č. 320400-17585-02 Silniční motorová doprava nákladní - 24.04.2008

  Podle předložených dokladů prokazujících oprávnění k podnikání působí dodavatel v následujícím oboru/oborech podnikání:
   
 • 452140 Výstavba trubních, komunikačních a energetických vedení
 • 602400 Silniční nákladní doprava
 • 203010 Výroba stavebně truhlářská

  Kvalifikace dodavatele
  Dodavatel předložil ministerstvu v souladu s § 30 odst. 2 písmo d) následující doklady:
   
 • Systém řízení jakosti ISO 9001:2000 certifikát č.2086, vystavil LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o., Praha dne 22.února 2008 s platností do 28.února 2011

  Základní kvalifikační kritéria
  Dodavatel prokázal ministerstvu v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona Č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, že:
   
 • dodavatel není v likvidaci (§ 31 odst. 1 písmo a)),
 • proti dodavateli nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku (§ 31 odst. 1 písmo b)),
 • dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (§ 31 odst. 1 písmo c)),
 • dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání jde-Ii o fyzickou osobu; jde-Ii o právnickou osobu splňuje tuto podmínku statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce (§ 31 odst. 1 písmo d)).

  Splnění kvalifikačních kritérií podle § 31 odst. 1 písmo d) prokázal dodavatel výpisem z trestního rejstříku, který byl vystaven dne 04.02.2005
 • dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek (§ 31 odst. 1 písmo e)),
 • dodavatel nebyl v posledních 3 letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-Ii o fyzickou osobu, nebo o odpovědného zástupce (§ 31 odst. 3).

  Datum podání žádosti o zápis do seznamu
  Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 08.12.2008. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci.
   
  Správnost tohoto výpisu potvrdilo
  Ministerstvo pro místní rozvoj:
  Datum: 06.01.2009
  Č.j.: 40143/2008-32
  E.č.20050005569
Copyright © TELSIG SERVIS s.r.o. všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION